Alles wat u nog moet weten hebben we hier verzameld.

Bijstand na ongeval

Bijna elke autoverzekering omvat ook een gratis bijstand na een ongeval in België, eventueel uitgebreid tot net over de grenzen. Gebruik deze service en neem niet zelf (of via de politie) het initiatief om naar uw garage of een depannagedienst te bellen, want in dat geval krijgt u de depanagekosten wellicht niet terugbetaald. U vindt dit nummer ook op uw groene kaart.

AG Insurance (België) 078 15 30 00
AG Insurance (buitenland) +32 2 250 49 50
TVM (enkel indien omnium) +32 78 15 11 63
Bijstand na panne/personenbijstand

Beschikt uw polis over een uitgebreide bijstand (bijstand voor het voertuig in heel Europa en voor alle personen wereldwijd, ook indien u niet met het voertuig op vakantie gaat), dan kan u bij een noodgeval terecht op onderstaande nummers:

AG Insurance (België) 0800 55 505
AG Insurance (buitenland) +32 78 05 55 05
Allianz +32 2 773 61 13
AXA (particuliere klanten) +32 2 550 05 55
AXA (professionele klanten) +32 2 550 05 30
AXA (alleen vrachtwagens > 3,5 T) +32 2 552 53 30
Baloise +32 3 870 95 70
Reisbijstand
Europ Assistance +32 2 533 75 75
Allianz Global Assistance +32 2 290 61 00
Assudis +32 2 888 10 85
Bijstand woning (brandverzekering)

Ook uw brandverzekering omvat een gratis bijstandsdienst. Raadpleeg uw polisvoorwaarden (of ons kantoor) voor een overzicht van de aangeboden diensten, aangezien deze per maatschappij verschillen.

Hospitalisatie
Medicard DKV (België) 02 287 64 11
Medicard DKV (buitenland) +32 2 230 31 32
Medi-Assistance AG Ins +32 78 15 02 44
AssurCard Allianz 0800 32 213
AssurCard Baloise +32 3 247 21 55
Algemene noodnummers
Ambulance/brandweer 112
Politie 101
Stormschade of wateroverlast 1722
Kinder- en jongerentelefoon 102
Rode Kruis – Vlaanderen 105
Tele-onthaal 106
Zelfmoordlijn 1813
Meldpunt geweld en seksueel misbruik 1712
De vlaamse infolijn 1700
Antigif Centrum 070 245 245
Brandwonden Centra 02 268 62 00
De Druglijn 078 15 10 20
Card Stop 070 344 344
Child focus (België) 116000
Child focus (buitenland) +32 2 475 44 99
Anonieme Alcoholisten 03 239 14 15
Kankerfoon 0800 15 802
Holebifoon 0800 99 533
Meldpunt bejaardenmishandeling 078 15 15 70
Teleblok 0800 13 144
Veilig vrijenlijn 078 15 15 15
Vertrouwenscentrum kindermishandeling 0800 970 79
Wachtdienst apothekers 0903 99 000
Wachtdienst tandarts 0903 39 969

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de “AssurMiFID-gedragsregels” en deelt u in dit verband volgende informatie mee:

1 Aangeboden producten en diensten

1.1 Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling

Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

1.2 Nummers van de takken en de titulatuur

 1. Ongevallen.
 2. Ziekte.
 3. Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel.
 4. Casco rollend spoorwegmateriaal.
 5. Luchtvaartcasco.
 6. Casco zee- en binnenschepen.
 7. Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen.
 8. Brand en natuurevenementen.
 9. Andere schade aan goederen.
 10. B.A. motorrijtuigen.
 11. B.A. luchtvaartuigen.
 12. B.A. zee-en binnenschepen.
 13. Algemene B.A.
 14. Krediet.
 15. Borgtocht.
 16. Diverse geldelijke verliezen.
 17. Rechtsbijstand.
 18. Hulpverlening.
 19. Levensverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschats- en geboorteverzekeringen.
 20. Bruidsschats- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen.
 21. Levens-, bruidsschats- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen.
 22. Kapitalisatieverrichtingen.
 23. Beheer van collectieve pensioenfondsen.

1.3 Polisvoorwaarden

Zie onze website

 

2 Informatie over het belangenconflictenbeleid

De AssurMiFID-gedragsregels leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten. Hieronder kan u meer informatie terugvinden over hoe ons kantoor hieraan invulling geeft.

2.1 Wetgevend kader

Vanaf 30 april 2014 zijn de “AssurMiFID-gedragsregels” van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

2.2 Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd. Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) ons kantoor en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar eventuele groepsstructuur. Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om:

 • Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;
 • Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;
 • Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan of anders te behandelen;
 • Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;
 • Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de client voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling.

2.3 Welke maatregelen neemt ons kantoor?

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert. Het gaat onder meer om:

 • Een interne instructienota;
 • Een aangepast verloningsbeleid;
 • Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten;
 • Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;
 • Een regeling inzake het ontvangen van voordelen in natura en geschenken;
 • Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.
 • Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

2.4 Wat is de procedure?

2.5 Specifieke transparantie

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact opnemen voor meer informatie of een kopie van het volledige belangenconflictenbeleid op te vragen.

3 Vergoeding

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt.

Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.


 

Ons kantoor is ingeschreven in het register van de verzekeringstussenpersonen die wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op http://www.fsma.be.

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. We zijn steeds bereikbaar via telefoon, e-mail of fax.

Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 – info@ombudsman.as www.ombudsman.as

 

* wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

2024

01/05/2024: AXA: tariefverhoging Wegenhulp en Omni-Assistance

01/04/2024: Legal Village: 6% tariefverhoging op de afzonderlijke producten en 3% tariefverhoging op de vlootpolissen

01/04/2024: Allianz: auto gemiddeld 7,5%, BA gemiddeld 7%, brand gemiddeld 6,5%

01/03/2024: Baloise – meer info

01/02/2024: Aedes – meer info

01/01/2024: DKV – Indexaties 2024

01/01/2024: AXA
– particulieren: Comfort Auto +4,7%, Comfort thuis +2,5%, Comfort Thuis Speciaal (buildings) +4%
– ondernemingen auto: gemiddeld 4,7%
– ondernemingen niet-auto KMO: +2% voor alle verzekeringen in het KMO-segment, behalve brand en diefstal +2,3% en Tienjarige BA +3%
– grote ondernemingen niet-auto: beroepsaansprakelijkheidsverzekering +2%

01/01/2024: AMMA – meer info

01/01/2024: Hiscox – 15% op de premie gebouw

01/01/2024: B’Cover – tariefverhoging B’Assistant en B’Workman

01/01/2024: TVM – 4,75% tariefverhoging op alle waarborgen voor de Vrachtwagenverzekering, Lichte vrachtwagenverzekering, Bedrijfswagenverzekering en Werkmaterieelverzekering

2023

01/12/2023: Europ Assistance: indexering tarieven Business contracten

01/11/2023: Allianz Assistance: verhoging Protection-producten:
– Classic Protection: € 139 voor 1 persoon (i.p.v. € 109), € 199 voor familie (i.p.v. € 153)
– World Full Protection: € 220 voor 1 persoon (i.p.v. € 175), € 269 voor familie (i.p.v. € 219)
– World Gold Protection AA: € 495 voor 1 persoon (i.p.v. € 395), € 620 voor familie (i.p.v. € 495)

01/04/2023: AXA – 1,3% op Comfort Thuis

01/04/2023: Europ Assistance: indexering tarieven particuliere contracten

01/04/2023: AIG – verhoging tarief World Business Card

01/03/2023: Allianz – tariefaanpassingen Niet-Leven Particulieren en KMO

01/03/2023: Euromex – Tariefverhoging Privéleven, Privéleven All-risk, Vastgoed en motorrijtuigen

01/03/2023: Baloise – gemiddeld 5,3% op BA en Omnium motorrijtuigen, 5% op uitgebreide Baloise Assistance en Rechtsbijstand, 2% voor de verzekeringen Brand Woning en Handel en Rechtsbijstand, 5% op BA Familiale en Rechtsbijstand, 5% op BA Bedrijven en Rechtsbijstand voor polissen met een forfaitaire jaarpremie van max. 3.000 EUR

01/02/2023: Aedes – P-Producten: 4% op volledige en beperkte omnium, 1,5 EUR op bestuurder, 4,5 EUR op rechtsbijstand, 4 EUR op bijstand auto, 3,71 EUR op bijstand aan personen
Rechtsbijstand Pn1: 2 EUR op Formule voertuig, 5 EUR op formule familie

17/01/2023: AXA – gemiddeld 4,5% op Auto Particulieren + verhoging tarieven bijstand

01/01/2023: AXA – gemiddeld 4,5% op Auto ondernemingen, 2% voor de Persoonsverzekeringen en Aansprakelijkheidsverzekeringen Ondernemingen, 3% voor de Tienjarige BA-verzekering en 2% voor de verzekering BA Beroep

01/01/2023: DKV – Indexaties 2023

01/01/2023: AMMA – meer info

01/01/2023: AG Insurance – tariefverhoging BOAR

01/01/2023: Hiscox – 5% tariefverhoging op ‘Fine Art’ en ‘Collection Cars’

01/01/2023: TVM – 5,9% tariefverhoging op BA, omnium en rechtsbijstand voor de producten Package vrachtwagen, Package bedrijfswagen, Package lichte vrachtwagen (VER) en Werkmaterieelverzekering
5,9% in bijstand na ongeval of pech (alle formules)
11% op BA, omnium en rechtsbijstand voor Package lichte vrachtwagen (VRD)

2022

01/04/2022: De Federale: tariefverhoging brand MR Woning en Handel/KMO: +1,5%

01/04/2022: Allianz: tariefaanpassingen niet-leven

01/03/2022: Baloise, Fidea en Athora – auto: gemidd. 3,5% op BA en omnium met max. van 4%, 5% op uitgebreide Baloise Assistance

01/03/2022: Baloise en Fidea – brand: toepassing nieuwe ABEX + 1,5% op brand woning en handel, Athora – brand: toepassing nieuwe ABEX + 1,5% op Brand Handel

01/03/2022: Baloise, Fidea en Athora – BA ondernemingen: 3%, voor polissen met een forfaitaire premie tot max. 2.500 EUR evenredige verdeling over de waarborgen

01/02/2022: Aedes: diverse tariefverhogingen – meer info

01/01/2022: DKV – indexering van alle contracten + tariefverhoging voor de oude contracten (in 2017 opgelegde tariefverhoging door de Nationale Bank van België) + verhoging vrijstellingen – meer info

01/01/2022: AXA – Auto: gemiddeld 2%, Particulieren Comfort Thuis en Building: gemiddeld 1,7%, Niet-auto ondernemingen: 2% (met uitzondering van BA Beroep en Dienstboden), Tienjarige BA: 3%, Brand en diefstal: 2,5%

2021

01/03/2021: Baloise Insurance – auto: 3,5% op BA, omnium en rechtsbijstand, 2,5% op uitgebreide Baloise Assistance, Fidea en Athora – auto: 3,5% op BA en omnium

01/03/2021: Baloise Insurance – varia: 2,5% op Gezin Select, 2,5% op BA (CICS), Fidea – varia: 2,5% op BA Gezin, Bedrijfspolis, polis Handel & diensten en polis Land- en tuinbouw

01/01/2021: DKV – indexering van alle contracten + tariefverhoging voor de oude contracten (in 2017 opgelegde tariefverhoging door de Nationale Bank van België) + verhoging vrijstellingen

01/01/2021: Aedes – P-producten: BA tussen 2% en 3%, volledige omnium tussen 3,5% en 4,5%, kleine omnium ongeveer 2% – Pol-Air: ongeveer 4% – brand: + 0,9%

01/01/2021: AXA – Niet-auto ondernemingen: 2% (met uitzondering van BA Beroep en Dienstboden), Tienjarige BA verzekering: 3%, Auto ondernemingen: gemiddeld 3,5%

2020

01/01/2020: Athora – tariefverhoging BOAR – meer info

01/01/2020: DKV – indexering van alle contracten + tariefverhoging voor de oude contracten (in 2017 opgelegde tariefverhoging door de Nationale Bank van België) – Meer info

01/01/2020: AXA – Niet-auto ondernemingen: 2% – Auto ondernemingen: gemiddeld 3,5%

01/01/2020: TVM – 2,9% tariefverhoging op BA, omnium en rechtsbijstand voor de producten Package vrachtwagen en Werkmaterieelverzekering
7% op BA en rechtsbijstand en 5% op omnium voor Package bedrijfswagen – meer info

01/01/2020: Allianz – tariefverhoging BA onderneming & BA beroep (10%) en brand building (4%) – meer info

01/01/2020: Globality Health – tariefverhoging YouGenio World 2,5%, YouGenio Germany 2,5%, YouGenio “Old” 12%

2019

01/08/2019: Allianz – gesegmenteerde tariefverhoging Biz Plan (brand KMO)

01/03/2019: Baloise – tariefaanpassingen Niet-Leven – meer info

2019: Allianz – Tariefaanpassingen Niet-Leven

01/01/2019: Generali/Athora – tariefverhoging BOAR – meer info

01/01/2019: DKV – indexering van alle contracten + tariefverhoging voor de oude contracten (in 2017 opgelegde tariefverhoging door de Nationale Bank van België) – meer info

01/01/2019: AXA – 2% tariefverhoging Niet-Auto Ondernemingen (segmenten SME, zelfstandigen en vrije beroepen, met uitzondering van de verzekeringen Brand, Diefstal, BA beroep en Dienstboden)
1 tot 5% tariefverhoging Auto Ondernemingen

01/01/2019: TVM – 3,9% tariefverhoging op BA, omnium en rechtsbijstand voor de producten Vrachtwagen, Personenwagen en Werkmaterieel (contracten met aanvangsdatum voor 01/01/2018)

2018

01/09/2018: DKV – tariefverhoging van 1,6% voor contracten IS/IS+/IS+Zware Ziekten (onderschreven voor 2000), tariefverhoging van 1,1% voor de contracten IS2000 (onderschreven van 2000 tot 2015), tariefverhoging van 1% voor de contracten A2/A2+

01/09/2018: Vivium – tariefverhoging auto (1,5%) en vloten (2,5%)

01/06/2018: Allianz – tariefverhoging hospitalisatie (9,5%), bovenop medische index

01/04/2018: Europ Assistance – tariefverhoging

01/03/2018: Allianz – tariefverhoging auto (gem. 3%), brand (2,5%), BA (2,5%) en persoonlijke ongevallen (2,5%) – meer info

01/03/2018: Baloise – tariefverhoging brand (1,5%), auto (3%), familiale (5%) en BA onderneming (3%) – meer info

01/01/2018: Generali – tariefverhoging BOAR – meer info

01/01/2018: AXA – tariefverhoging ondernemingen Auto: 3,5%

01/01/2018: AXA – tariefverhoging ondernemingen Niet-Auto: 0,5% op brand en diefstal, overige verzekeringen 2%

01/01/2018: Amlin – tariefverhoging auto (3%)

01/01/2018: TVM – 3,9% tariefverhoging op BA en rechtsbijstand voor product Package vrachtwagen VBP en VLP (contracten met aanvangsdatum voor 01/04/2017)

01/01/2018: DKV – tariefverhoging van 1,6% voor contracten IS/IS+/IS+Zware Ziekten (onderschreven voor 2000), tariefverhoging van 1,1% voor de contracten IS2000 (onderschreven van 2000 tot 2015), tariefverhoging van 1% voor de contracten A2/A2+

2017

01/12/2017: Allianz – gedifferentieerde tariefaanpassing van -1% tot +5% (gemiddeld 3%)

06/10/2017: LAR – RB Voertuig Full, Fix: +3%; RB Privé-leven Full: +10%; RB Woning Full: +3%; RB Fleet: +3% voor nieuwe dossiers, +3% voor lopende contracten (tenzij premie > € 2.000 btwi)

02/10/2017: ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE – tariefverhoging voor de producten World Gold Protection, World Royal Protection & Excess Protection – meer info

01/09/2017: DKV – tariefverhoging van 9% voor contracten IS/IS+/IS+Zware Ziekten (onderschreven voor 2000) en tariefverhoging van 5,5% voor contracten IS2000 (onderschreven van 2000 tot 2015)

01/09/2017: VIVIUM – tariefverhoging van 3,67% voor motorvoertuigen + aanpassing tarieven voor bromfietsen en moto’s

01/01/2017: HILLEWAERE – tariefverhoging van 2% in omnium (enkel voor de Amlin-portefeuille)

01/01/2017: DKV – premie-aanpassingen o.b.v. medische index (geen reden tot opzeg) – meer info

01/01/2017: ALLIANZ – tariefverhogingen Niet-Leven – meer info

01/01/2017: GENERALI – tariefverhogingen Niet-Leven – meer info

01/01/2017: BELFIUS – tariefverhoging van 2,5% voor arbeidsongevallen

01/01/2017: AXA – 3,5% tariefverhoging auto ondernemingen en 2% BOAR niet-auto ondernemingen – meer info

01/01/2017: LAR-BAMPS EURASSUR – 6% tariefverhoging

01/01/2017: TVM – 3,9% tariefverhoging voor product Package vrachtwagen VBP en VLP – meer info


2016

01/09/2016: Vivium – tariefverhoging van 2% voor vlootpolissen

01/09/2016: AG Insurance – tariefverhoging van 4,32% voor hospitalisatieverzekeringen

01/03/2016: Baloise – tariefverhogingen varia – meer info

01/01/2016: Hillewaere – tariefverhoging van 12% in omnium (enkel voor de Amlin-portefeuille)

01/01/2016: DKV – premie-indexering van 0,91% op basis van de consumptieprijsindex

01/01/2016: TVM – 2,5% tariefverhoging voor product Package vrachtwagen VBP en VLP – meer info

 

2015

01/07/2015: Vivium – verhoging tarief Brand Particulieren met 2,4% (niet van toepassing op de waarborg natuurrampen) – meer info

01/04/2015: Europ Assistance – nieuwe tarieven bijstand – meer info

01/01/2015: Baloise – tariefverhogingen varia – meer info